خدایا تو را سپاس بر پرده پوشیت بعد از اگاهیت وبر عافیت بخشیدنت پس از دانستنت

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است