مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس


ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را

«سعدی! چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو»


ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را

همایون شجریان 

سعدی غزل 8