طنز نوشت تربیت فرزندان

تز فلسفی پدر مادرهای عصر امروز در تولید و تربیت فرزندان:

ما که نخوندیم بذار بچه هامون اقلا بخونن یه چیزی بشن

ما که نخوردیم بذار بچه هامون هر چی می خوان بخورن حالشو ببرن

ما که نداشتیم بذار بچه هامون اقلا داشته باشن

برای ما که نخریدن بذار برای بچه هامون بخریم بعدا نگن چرا نخریدی

ما که نگشتیم بذار حداقل بچه هامون بگردن کیف کنن

ما که پخی نشدیم بذار بچه هامون اقلا یه پخی بشن...


کلا معیارشان حول محور نداشته ها و گذشته های خودشان می چرخد.


 می گویند فروید و آبراهام مازلو دارند سر چهارراه ولیعصر گل فروشی می


 کنند با این تزهای تربیتی و روانشناسی باباهای عصر جدید.

نویسنده

محمد غلامی